Príroda všetkými zmyslami

Predstavujeme vám projekt environmentálnych expertiek „Príroda všetkými zmyslami“ vytvorený pod vedením Mgr. Patrície Krškovej zo Základnej školy s materskou školou, Udiča.

Cieľom projektu je naučiť žiakov vnímať prírodu okolo seba, aktívne sa podieľať na tvorbe prírodného prostredia, osvojiť si a pochopiť význam pojmov prírodná kozmetika a fytoterapia, rozvíjať manuálne, komunikačné a sociálne zručnosti cez aktivity zážitkového učenia sa formou rovesníckych skupín. Výsledkom by malo byť potešenie z pekného a estetického prírodného prostredia školy, pocit spolupatričnosti a dôležitosti, pochopenie a prežitie významu slov: „Príroda pre nás a my pre prírodu“.

Škola využije peniaze na skrášlenie svojho prostredia, tvorbu kokedamov a nákup pomôcok pre realizáciu rovesníckeho vzdelávania.

… dnes s radosťou konštatujeme, že projektové ciele sa škole podarili naplniť 🙂

Generálny partner

dm drogerie markt